[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
Bannerบริการ
link banner
  
รายงานโครงการ  
 

 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน
      และพนักงานประจำปี พ.ศ. 2563


 รายงานโครงการการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดโรค องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ ท้องถิ่น พ.ศ. 2561


รายงานโครงการการศึกษาความรู้ของ อปท. ต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


รายงานโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561