[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
Bannerบริการ
link banner
  
รายงานผลการใช้งบประมาณฯ  
 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

  รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2564

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน 2564

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2564

รายงาน รับจ่ายเงิน 2564

รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2563  

 งบแสดงฐานะการเงิน 30  กันยายน 2563

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2563

รายงาน รับจ่ายเงิน 2563


รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2562


งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  30กันยายน 2562

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2562

งบทดลอง

รายงาน รับจ่ายเงิน

รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2561


รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ประจำเดือน  กันยายน  2562

ประจำเดือน  ตุลาคม  2562

ประจำเดือน  พฤศิจกายน  2562

ประจำเดือน  ธันวาคม  2562

ประจำเดือน  มกราคม  2562

ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

ประจำเดือน  มีนาคม  2562

ประจำเดือน  เมษายน  2562

ประจำเดือน  พฤษภาคม  2562

ประจำเดือน  มิถุนายน  2562