[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
Bannerบริการ
link banner
  
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมศาสนาและ
     สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมศาสนาและสืบสาน
    วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     รัชกาลที่ ๑๐พร้อมติดตั้ง โตยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนาและ
    สืบสานวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
    ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕'๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
     และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือ ไดนาโมเครื่องสูบน้ำระบบ

     ประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อม

     เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหัสรุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-58-0001 หมายเลขทะเบียน กง 7848 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยน

    อะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 002 - 62 - 0002 หมายเลขทะเบียน กจ 8059 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำ - โนนขี้ตุ่น

     หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายนาคำไป

     บ้านม่วง - ถนนสาย หนองสิม ร่องน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายนาคำ - นาห่อม

     หมู่ที่ ๒  บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืัอวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไดนาโมเครื่องสูบน้ำ

     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑,๖

     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกรซ่อมแซมและเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์

     พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

     ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕'๖๗ - ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

     ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     บ้านนาห่อม ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     บ้านดอนเสาเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
     คือ ไดนาโมเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อกล้องระดับ
     ขนาดกำลังขยาย ๓ เท่า โตยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตนมัติ
     พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้สตาฟฟ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
      สายแยกถนน ทข.๒๐๐๕ - พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านนาห่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก
     ถนนสายโนนแต้ บ้านดอนเสาเรือน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก

     สายโนนขะยอม - ร่องน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านปักแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
     ปูผิวจราจรแอสฟิลต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านหัวข้ว หมู่ที่ ๓ (ตอนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนคอนรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจร

     แอสฟิลต์ติกคอนกรีตสายจากวัดนาห่อม (ตอนที่ ๑) ถึงถนนลาดยาง สาย ทช.ยส.๒..๕ บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียน
     สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกรบำรุงรักษาและซ่อมแชมพร้อมเปลี่ยน
     อะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔--๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
    ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ยไวนิลตามโครงการอบรมคุณธรรม
     จริยธรรมให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำ รุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยน
     อะไหล่ระบบประปาบ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายโนนแดง - โนนกล้วย
     บ้านปักแฮด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกระดับถนนหินคลุก จากถนนสาย ยส.ถ.๑-๐๑๙๙
     บ้านม่วง - บ้านปักแฮด - พื้นที่การเกษตรบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน
     ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน
     ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ทช.๒๐๐๕ -
     พื้นที่การเกษตรหนองหว้า - หนองอีด่อน หมู่ที่ ๖ บ้านนาห่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง
    ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
     หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำ รุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยน
     อะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่
     รถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๖๑ - ๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน กจ ๘๐๕๙ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำ รุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์
     ส่วนกลางรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๕๐ - ๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๘๓ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
     พัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
    พัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
     บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
     การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมตินจากถนนสาย ยส.ถ.๑--๑๔๑ สายระหว่างบ้านโคกโก่ย
    หมู่ที่ ๙ ตำบลกู่จาน - บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ เชื่อมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการ จ้างถมดินจากถนนสาย ยส.ถ.๑-๐๐๔๑
     สายระหว่างบ้านโคกโก่ย หมู่ที่ ๙ ตำบลกู่จาน - บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ เชื่อมพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม-ห้วยเขมร
     หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำ
    เดือนเมษายน ๒๕๖๗ - พฤษภาคม  ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่
    ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุก สายหนองอีโล หมู่ที่ ๒
     บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินจากถนนสาย ยส.ถ.๑-๐๐๔๑ สายระหว่างบ้านโคกโก่ย
    หมู่ที่ ๙ ตำบลกู่จาน - บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคำ เชื่อมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ บลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายหวัน สงครินทร์ไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเสาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำ รุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์เครื่อง ปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำ - หนองตุกหลุก
     หมู่ที่ ๒  บ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนตายา หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
     เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
     ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมจังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
     ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านนาคำ
     หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรหินคลุก สายนาห่อม - ดอนมะยาง (สายเก่า)
     หมู่ที่ ๖ บ้านนาห่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดระบบประปาบาดาล
     บ้านปักแฮด หมู่ที่ ๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมและชุดของขวัญตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา
     บ้านปักแฮด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา
      เด็กเล็กบ้านดอนเสาเรือน ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา
      เด็กเล็กบ้านนาห่อม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำร