[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
Bannerบริการ
link banner
  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดกาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
     และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563

ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 (1)

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯพ.ศ. 2542

ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ. 2547

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548

ระเบียบ มท.การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548.pdf

ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ระเบียบ มท.การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558.pdf

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561