[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
Bannerบริการ
link banner
  
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง  
 

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

แบบ บก 06 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง

แบบ บก 06 จัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมศาสนาและสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมศาสนาและสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
      ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือ ไดนาโมเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง
      รหัสครุภัณฑ์ 026-58-0001 หมายเลขทะเบียน กง 7848 ยโสธร

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง
      รหัสครุภัณฑ์ 002-62-0002 หมายเลขทะเบียน กจ 8059 ยโสธร

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำ - โนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำไปบ้านม่วง-ถนนสายหนองสิม ร่องน้อย หมู่ที่  2 บ้านนาคำ

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำ - นาห่อม หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุประปา

แบบ บก 01 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1,6

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไดนาโมเครื่องสูบน้ำ

แบบ บก 06 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนภาพบรมฉายาลักษณ์ พร้อมติดตั้ง

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบ บก 06 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567

จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม ประจำเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ไดนาโมเครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 06 จัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ คือ ไม้สตาฟฟ์

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ คือ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า

แบบ บก 06 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
      ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ทช 2005 พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านนาห่อม

แบบ บก.๐๖ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายโนนขะยอม - ร่องน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านปักแฮด

แบบ บก.01 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ถนนสายโนนแต้ บ้านดอนเสาเรือน หมู่ที่ ๕

แบบ บก 01 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านหัวข้ว หมู่ที่ 3 (ตอนที่1 )

แบบ บก 01 ปรับปรุงผิวถนนตอนกรีดเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวัดนาห่อม
      (ตอนที่ 1) ถึงถนนลาดยาง สาย ทช.ยส.2005 บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนาคำ

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบุคคล

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
      และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงาน
      ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบประปาหมู่บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1

แบบ บก 01 ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายโนนแดง-โนนกล้วย บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4

แบบ บก 01 ยกระดับถนนหินคลุก จากถนนสาย ยส.ถ.1-0199 บ้านม่วง-บ้านปักแฮด -พื้นที่การเกษตรบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน ทช.2005-พื้นที่การเกษตรหนองหว้า-หนองอีด่อน
      หมู่ที่ 6 บ้านนาห่อม

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน  1 คัน ตามโครงการอบรม
      และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษษและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ)

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.บ้านนาห่อม)

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการเรียนและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.บ้านดอนเสาเรือน)

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ่อบำบัดปฏิกูล

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ บก 06 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

แบบ บก 01 เสริมผิวจราจรหินคลุก สายหนองอีโล หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

แบบ บก 01ยกระดับถนนหินคลุก จากแยกถนนโรงสีกลุ่ม -ห้วยเขมร หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

แบบ บก 01ถมดินจากถนนสาย ยส.ถ.1-001 สายระหว่างบ้านโคกโก่ย หมู่ที่ 9 ตำบลกู่จาน -บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3
      ตำบลนาคำ เชื่อมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายหวัน สงครินทร์ ไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านดอนเสาเรือน

แบบ บก 01 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)

แบบ บก 01 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

แบบ บก 01 ซ่อมแซมถนนสายโนนตายา หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำ-หนองตุกหลุก หมู่ที่ 2 บ้านนาคำ

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ฯ)

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ บก 0 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดีม เพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
      อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ใขปัญหา
      ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมจังหวัดย์โสธร ในวันยังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุเครื่องกรองน้ำ)

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุประปา

แบบ บก 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านนาคำ หมู่ที่ 2

แบบ บก 01 เสริมผิวจราจรหินคลุก สายนาห่อม-ดอนมะยาง (สายเก่า) หมู่ที่ 6 บ้านนาห่อม

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดระบบประปา บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ บก 06 โครงการจัดซื้อขนมและของขวัญตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาเรือน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

แบบ บก 06 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)
      โรงเรียน ประจำ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ บก 06 จัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

แบบ บก 01 ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายโนนยาง บ้านนาคำ หมู่ที่ 2

แบบ บก 01 ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายโนนขะยอม บ้านนาคำ หมู่ที่ 2

แบบ บก 01 ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายโนนขี้ตุ่น บ้านนาคำ หมู่ที่ 2

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รถกู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กง 7848 ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ 026-58-0001

แบบ บก 01 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายนาคำ-หัวขัว หนองสิม บ้านนาคำ หมู่ที่ 2

แบบ บก 01 โครงการซ๋อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 2

แบบ บก 06 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู พร้อมป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำตำบลนาคำ

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง พร้อมป้ายชื่อ อบต.นาคำ

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถังกรองทราย ระบบประปาบาดาล บ้านนาคำ หมู่ที่ 2

แบบ บก06 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถังกรองทราย ระบบประปาบาดาล บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1

แบบ บก 06 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการ

แบบ บก 06 เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CAMERA) ภายในเขตตำบลนาคำ จำนวน 15 จุด

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินหรืออาสากู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
       ประจำเดือนตุลาคม 256ถึงเดือนกันยายน 2567

แบบ บก 01 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4

แบบ บก 01 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 01 ซ่อมแซมถนนสายรอบบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3

แบบ บก 01 ปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายบุญลิ่ม ทองหอม บ้านนาห่อม หมู่ที่6

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 06  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล๋เครื่องปรับอากาศ

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง 

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ บก 06 จัดทำป้ายไวนิล

แบบ บก 06  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดดอนเสาเรือน -อ่างหนองหวาย หมู่ที่ 5 บ้านดอนเสาเรือน

แบบ บก 06 จ้างสถาบันการศึกษาในการวิจัยฯ

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์หรือการแพทย์

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก  06 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก06 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดทำพัดจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ บก 06 จัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำพัดจากเส้นพลาดสติกรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านนาคำ หมู่ที่2

แบบ บก 01 ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบ บก 01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดนาส่อน-อ่างหนองหวาย หมู่ที่ 4 บ้านปักแฮด

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการจัดทำผ้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบ บก 06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุประปา

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุประปา

แบบ บก 06 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ บก 06 จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ บก 06 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ

แบบ บก 01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟ์ลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
     ท้องถิ่น ยส.ถ.๑-๐๐๔๑ สายทางระหว่างบ้านโคกโก่ย หมู่ที่ ๙ ตําบลกู่จาน – บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ ตําบล
     นาคํา อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลนาคํา ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

แบบ บก 06 จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"

แบบ บก 06 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ "

แบบ บก 06 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แบบ บก 06 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมศาสนาและสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนาและสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

แบบ บก 06 จัดซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แบบ บก 06 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว